Reklamačný poriadok

1. Záručné podmienky

Záručná doba na všetok zhotovený tovar je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru a riadi sa platnými legislatívnymi predpismi SR ako zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 a č. 397/2008, zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 a č. 118/2006, zákon o elektronickom obchode č. 22/2004.

 

2. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zhotoveného tovaru vada, má kupujúci právo reklamovať daný tovar. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý kompletný.

Reklamácie poškodenia tovaru z dôvodu vonkajšieho poškodenia obalu zásielky je zhotoviteľ povinný prijať, ale skutočnosti môžu dávať zhotoviteľovi možnosť preukázať, že sa jedná o neoprávnenú reklamáciu.

 

3. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu na prevádzke zhotoviteľa, t.j. Alexandra Bošanská – ALEX, Dyčka 32, Vráble, 952 01. Na uplatnenie reklamácie musí kupujúci vždy predložiť doklad o kúpe. Zároveň predloží písomnú reklamáciu.

 

4. Zodpovednosť zhotoviteľa

Pri predaji tovaru zhotoviteľ zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť, požadované úžitkové vlastnosti a požadované množstvo.

Zhotoviteľ nepovažuje oprávnenú reklamáciu ak:

- kupujúci vadu spôsobil sám

- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel

- reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru

- sa preukáže, že ide o rozpor s kúpnou zmluvou

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady:

- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

- spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť

 

 5. Vybavenie reklamácie

Zhotoviteľ zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u zhotoviteľa podľa platného reklamačného poriadku. Ak kupujúci reklamuje vady tovaru je zhotoviteľ povinný reklamáciu riadne zaevidovať a vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený a cenu za akú bol tovar zakúpený.

Zhotoviteľ je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6. Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia závady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

 

7. Lehota na uplatnenie reklamácie

Lehota na uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba od dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, povinnosť zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

8. Platnosť reklamačného poriadku 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.8.2014